سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلـتر

نمایش 31–60 از 73 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  میلگرد 16 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 18 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,300 تومان
  میلگرد 18 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 18 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 18 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 18 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 18 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 18 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 18 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
  میلگرد 18 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 20 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,300 تومان
  میلگرد 20 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 20 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 20 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 20 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 20 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 20 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 20 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
  میلگرد 20 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 22 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,300 تومان
  میلگرد 22 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 22 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 22 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 22 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 22 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 22 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 22 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
  میلگرد 22 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 25 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 25 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
فیلتر