سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلـتر

نمایش دادن همه 24 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  ناودانی 10طول 6 مترشکفتهظهوریانفولاد تهرانفولاد سهندفولاد ناب تبریزمگا استیلنصر آذربایجان48 الی 50 کیلوگرمکیلوگرم27,300 تومان
  ناودانی 10 سبکطول 6 متراشتهاردپروفیل صنعت ماهانشکفتهظهوریانفولاد سهندفولاد ناب تبریز39 الی 41 کیلوگرمکیلوگرم27,300 تومان
  ناودانی 10 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد تهرانفولاد ناب تبریزطول 12متر 126 الی 132 کیلوگرمطول 6 متر 63 الی 66 کیلوگرمکیلوگرم29,500 تومان
  ناودانی 12طول 6 متراشتهارددهشیرشکفتهظهوریانفولاد تهرانماهان ذوبمگا استیل58 الی 62 کیلوگرمکیلوگرم27,800 تومان
  ناودانی 12 سبکطول 6 متراشتهارددهشیرشکفتهظهوریانفولاد تهرانماهان ذوبمگا استیل50 الی 52 کیلوگرمکیلوگرمتومان
  ناودانی 12 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد تهرانفولاد ناب تبریزطول 12 متر 160 الی 165 کیلوگرمطول 6 متر 80 الی 83 کیلوگرمکیلوگرم29,500 تومان
  ناودانی 14طول 6 مترشکفتهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ناب تبریزماهان ذوبیزد73 الی 76 کیلوگرمکیلوگرم27,800 تومان
  ناودانی 14 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد تهرانفولاد ناب تبریزطول 12 متر 198 الی 205 کیلوگرمطول 6 متر 98 الی 102 کیلوگرمکیلوگرمتومان
  ناودانی 16طول 6 مترذوب آهن اصفهانشکفتهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ناب تبریزماهان ذوبیزد84 الی 86 کیلوگرمکیلوگرم27,800 تومان
  ناودانی 16 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد تهرانفولاد ناب تبریزطول 12 متر 225 الی 230 کیلوگرمطول 6 متر 110 الی 115 کیلوگرمکیلوگرم29,500 تومان
  ناودانی 18طول 6 مترفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریز100 الی 105 کیلوگرمکیلوگرم27,500 تومان
  ناودانی 18 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریزطول 12 متر 260 الی 265 کیلوگرمطول 6 متر 130 الی 133 کیلوگرمکیلوگرم29,500 تومان
  ناودانی 20طول 6 مترفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریز110 الی 115 کیلوگرمکیلوگرم34,500 تومان
  ناودانی 20 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریزطول 12 متر 310 الی 320 کیلوگرمطول 6متر 155الی 160 کیلوگرمکیلوگرم31,500 تومان
  ناودانی 22 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریزطول 12 متر 360 الی 370 کیلوگرمطول 6 متر 180 الی 185 کیلوگرمکیلوگرم31,500 تومان
  ناودانی 24طول 12 مترطول 6 مترفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریز110 الی 115 کیلوگرمکیلوگرم31,500 تومان
  ناودانی 24 هموزن اروپااروپاییذوب آهن اصفهانشکفتهفولاد ناب تبریزطول 12 متر 400 الی 420 کیلوگرمطول 6 متر 200 الی 210 کیلوگرمکیلوگرم31,500 تومان
  ناودانی 4طول 6 متراروپایی18 الی 20 کیلوگرمکیلوگرم66,000 تومان
  ناودانی 5طول 6 متراسپیرال22 الی 24 کیلوگرمکیلوگرم34,500 تومان
  ناودانی 6طول 6 متراسپیرالاشتهاردفولاد تهرانمگا استیلیاوران28 الی 29 کیلوگرمکیلوگرم27,800 تومان
  ناودانی 6 سبکطول 6 متراسپیرالاشتهاردفولاد تهرانمگا استیلیاوران22 الی 24 کیلوگرمکیلوگرم27,800 تومان
  ناودانی 8طول 6 متراشتهاردشکفتهفولاد تهرانفولاد ناب تبریزنصر آذربایجان39 الی 41 کیلوگرمکباوگرم27,300 تومان
  ناودانی 8 سبکطول 6 مترپروفیل صنعت ماهاندهشیرفولاد سهندنصر آذربایجاننورد سجاد29 الی 30 کیلوگرمکیلوگرم27,300 تومان
  ناودانی 8 هموزن اروپااروپاییفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )فولاد ابهرفولاد ناب تبریز50 الی 52 کیلوگرم32,500 تومان
فیلتر