قوطی و پروفیل های مربع که از ضخامت بالایی برخوردار هستند قالبا در سازه های عمرانی یا مکانیکی نقش ستون را دارند.
مثال: ستون ساختمان، ساخت چرثقیل، پل، سازه های فلزی عظیم و …